Ανάλυση Νερού

Το νερό καλύπτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια της γης και αποτελεί μεγάλο ποσοστό στη μάζα των οργανισμών.

Γιατί πρέπει να το αναλύουμε;

Το νερό πρέπει να αναλύεται χημικά και μικροβιολογικά σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ώστε να διαπιστώνεται αν είναι κατάλληλο για τους οργανισμούς που το καταναλώνουν ή ζουν σε αυτό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ‘’καθαρό’’ νερό στη φύση, καθώς υπάρχουν διαλυμένες ουσίες και στοιχεία, ενώ πολλές φορές ανιχνεύονται παθογόνα ή μη παθογόνα μικρόβια.

Η Μόλυνση και η Ρύπανση των υδάτων μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους οργανισμούς, διαταράσσοντας την ομοιόστασή τους, ενώ μπορεί να τους οδηγήσει σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και στο θάνατο

Τέλος, κακή ποιότητα νερού μπορεί να βλάψει ή να καταστρέψει διάφορες συσκευές.

Για όλους αυτούς τους λόγους το νερό που καταναλώνεται πρέπει να αναλύεται τακτικά.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ   (ολοκληρωμένο πακέτο)
Αγωγιμότητα
ρΗ
Σκληρότητα
Νιτρικά
Νιτρώδη
Αμμωνιακά
Χλωριούχα
Χρώμα
Οσμή
Θολερότητα
Υπολειμματικό / Ολικό Χλώριο
Αλκαλικότητα
Σίδηρος
Χαλκός
Φαινόλες
Θειικά
Μαγγάνιο
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ολοκληρωμένο πακέτο)
ΟΜΧ ( 37°C )
ΟΜΧ( 22°C )
Total coliforms
Ε. coli
Εnterococci
Pseudomonas aeruginosa